תקנון תנאי שימוש באתר ובשירותים

ברוך הבא ל- "Misstory.co.il" ו/או "מיסטורי" (להלן גם: "האתר"). אנא קרא את התנאים בעיון שכן גלישה באתר ושימוש בשירותיו ו/או בשירותים המוצעים בו (ובכלל זה: ביצוע הזמנה כלשהי) ילמדו על הסכמתך לתנאים אלו ושימוש באתר, ובכלל זה, בחבילות/שירותים המסופקים באמצעות האתר ו/או מפורטים בו (יחד לעיל ולהלן: "השירותים"), כפופים לתנאים המפורטים להלן.         
כל האמור בתנאים אלו מכוון ומתייחס ליחיד/ה (לרבות רבים), הניסוח בלשון זכר יחיד הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

תנאי השימוש:

 1. הצהרת גיל ומצב משפחתי. גיל מותר לגולש ולקבלת השירותים הינו 24 שנים ומעלה, הינך מצהיר כי שני בני הזוג הינם בני 24 שנים ומעלה ונשואים זה לה זה.    

 2. הצהרת תוכן. חלק מן התכנים באתר זה מסווגים כתכנים מיניים, הנך מודע שמידע כלשהו באתר עלול להכיל תכנים מעין אלו ואף תמונות ואביזרים בעלי אופי מיני המוגדרים "למבוגרים בלבד" – הנך נושא באחריות לגבי צפייה ושימוש בתכנים ו/או בתמונות ואביזרים אלו. למען הסר כל ספק, מובהר כי האתר איננו מספק בשום צורה שהיא שירותי מין ו/או שירותים פורנוגראפיים ומיועד, כאמור, לספק חוויה זוגית לזוגות נשואים בלבד.

 3. מדיניות ביטול עסקה. ביטול עסקה ייעשה, ככל שהדבר ניתן ו/או מתאפשר, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "החוק" ו- "התקנות").
  בהתאם לחוק ולתקנות, במקרה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי – כדוגמת השירותים המסופקים במסגרת האתר - על הביטול להיעשות בתוך 14 ימים מיום העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפחות, קודם למועד תחילת השירות.
  כחלק ממדיניות של "רצון טוב" ולמרות האמור בחוק ובתקנות, במקרה בו הביטול ייעשה לאחר 14 ימים מיום העסקה ועד חודש לפני מועד תחילת השירות יבוצע חיוב חלקי, בגין 50% בלבד מן העסקה.         
  למען הסר ספק  יובהר, כי במקרה והביטול יעשה לאחר 14 ימים מיום העסקה ופחות מחודש ימים עד לתחילת השירות או במקרה והביטול יעשה בתוך 14 ימים מיום העסקה אך לא נותרו לפחות 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד תחילת השירות, יבוצע חיוב מלא.        

  תשומת לבך, כי זכות הביטול כאמור לעיל איננה מוחלטת ולא חלה במקרים מסוימים, ובכלל זה: לגבי הלבשה תחתונה, לגבי טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.    עוד יושם אל לב, כי על ביטול העסקה להיעשות בכתב וכי גם במקרה בו הביטול נעשה במועד וכדין, זכאי האתר לדמי ביטול כקבוע בחוק ובתקנות.

 4. שימוש פרטי בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר.

 5. העתקה אסורה. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא לשם העתקה או אחזור של תכנים מכל סוג שהוא מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי. בכלל זה, אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame או Inline Frame) בין גלויה ובין סמויה.

 6. הצגת תכנים. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא המשנה את עיצוב האתר או מחסירה תכנים או מידע כלשהם.

 7. קישור לאתר. אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים גזעניים או המעודדים לגזענות, תכנים מפלים או תכנים המנוגדים לחוק לא יכלול קישורים לאתר בין במישרין ובין בעקיפין.
  ביצוע קישור לאתר בידי צד שלישי מכל סוג שהוא יפנה אך ורק לעמוד הפתיחה של האתר כאשר אין לשנות, לסלף או להסתיר את כתובת האתר. מבלי לפגועי בכלליות האמור לעיל, אסור לקשר לעמודים או לתכנים באתר שלא באמצעות עמוד הבית.

 8. אחריות לקישור לאתר. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 9. פרסום באתר. האתר כולל, או יכלול, מודעות ופרסומות מטעמם של מי מבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע. המודעות יכול שיהיו בכל צורה ומטעם כל גורם שהוא. האתר אינו אחראי לתוכן המודעות, שהינו באחריות בלעדית של המפרסמים, ומפציר בך לבחון את המודעות היטב, כצרכן סביר, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. בהמשך לאמור לעיל, אין לראות בפרסום כהמלצה או עידוד מטעם האתר לביצוע כל פעולה שהיא. אנא נהג בזהירות הראויה בכל מסירת פרטים בעקבות פרסום.

 10. מידע ותכנים באתר. באתר תמצא מידע בנושאים מגוונים, כדוגמת כתבות, מאמרים, מדריכים וכו'. אנו עושים כל מאמץ להעביר מידע מדויק ונכון. עם זאת, ייתכן שיפלו באתר, בתום לב, טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע יכול שיהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. משכך, אנא הקפד לבדוק את המידע המפורסם באתר ובכל מקרה אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא לאחר שבדקת אותו באופן עצמאי.

 11. אין לראות במידע בייעוץ רפואי/פסיכולוגי. מכל מקום, אין לראות במידע המתפרסם באתר כייעוץ רפואי/פסיכולוגי או כפעולה שיש בה מידע רפואי/פסיכולוגי. בכל נושא הדורש ייעוץ רפואי/פסיכולוגי אנו ממליצים לך לפנות לרופא/גורם המתמחה בתחום בו אתה זקוק לייעוץ. כמו כן, ייתכן ומידע המופיע באתר אינו עדכני וחל שינוי מהותי המשנה את מהות הדברים – כאמור, אין להסתמך על האמור באתר והאתר לא יהיה אחראי להסתמכות על מידע כאמור.

 12. קישורים באתר. האתר אינו מתחייב שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר או לשנות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.

 13. רשימות דיוור. האתר, או מי מטעמו, יפיץ, מעת לעת, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, בתדירות שיקבע האתר, מידע שונה, לרבות מידע פרסומי, למי שביקשו לקבלו. כדי להיות מנוי על שירות זה, עליך להירשם לשירות (דבר אשר ילמד על הסכמתך לקבל את המידע באמצעות הדואר האלקטרוני). במסגרת ההרשמה תתבקש למסור לאתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. מנהל האתר ישתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות במתפרסמת באתר. בכל עת תוכל לחדול מקבלת הדואר האלקטרוני באמצעות בקשה שתישלח לאתר.
  האתר רשאי להחליט, לפי שיקול דעתו המוחלט, שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל.

 14. שירותים המחייבים רישום. באתר קיימים שירותים הטעונים רישום. שימוש במי מהשירותים האמורים מחייב השלמת תהליך הרשמה, מסירת פרטים המתבקשים במהלכו ואישור להסכם הנלווה לשירות, ככל שכזה קיים (באם לא קיים הסכם פרטני כאמור, יחולו הוראות תנאי שימוש אלו). הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת ו/או להפיק ממנו את התועלת המתבקשת. האתר יעשה שימוש בפרטיך בהתאם להסכם הפרטיות הקיים באתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
  האתר רשאי, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום או שלא לאפשר רישום לשירות כאמור.

 15. פרטיות. האתר מכבד את פרטיותך. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר מפורסמת בכל עת באתר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

 16. היעדר אחריות. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). בכל מקרה לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  האתר אינו מתחייב שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בין אם באתר או במי מהספקים העובדים עם האתר.
  האתר לא יישא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

 17. נזקים ממסירת מידע שיסופק על ידך. הנך מסכים כי ההוצאה בגין נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מהתכנים שיסופקו על ידך לצוות האתר תחול עליך בלבד.           
  צוות האתר אינו אחראי בשום צורה ואופן לנזקים מכל סוג שהוא לרבות פגיעה כספית, פיזית, נפשית, אובדן מידע, הטרדות וכדומה בין אם הנזק ישיר או עקיף. נזק מעין זה יכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל או העדר נכונות.

 18. שירותים ו/או מוצרים באמצעות צדדים שלישיים. באזורים מסוימים באתר מוצעים שירותים ו/או מוצרים בתשלום באמצעות צדדים שלישיים כשהחיוב עשוי להתבצע באמצעות מיסטורי. 
  צדדים אלו הינם עצמאיים, אינם קשורים לאתר והאחריות לתשלום, לתוכן או לטיב השרות ניתן באחריותם בלבד. אספקת המוצרים המוזמנים באתר מתבצע ע"י דואר שליחים של רשות הדואר, חברת שליחויות פרטית או דואר רשום בהתאם לשיקול דעת השולח. בשום נסיבות לא תחול על מיסטורי ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי, לגבי המוצרים ו/או השירות ו/או איחורי אספקה אשר תלויים בחברה המשלחת או דואר ישראל או באותם צדדים שלישיים. למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור כדי לגרוע בחובת המשתמש להתנהג בצורה נאותה, ובכלל זה: בהתאם לכללי תנאי השימוש גם כלפי אותם צדדים שלישיים.

 19. איסור על שימוש בלתי חוקי ו/או הצהרת כוונת זדון וצד ג'. כתנאי לשימוש באתר הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה. הנהלת וצוות האתר ככללו לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו/ם לא יישאו באחריות ו/או נזק ישיר ועקיף שייגרם למשתמש ע"י צד ג' בגין ביטול או הפסקת שירות וכן בגין ליקויים או שיבושים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד או בשל תקלה כלשהי. הנהלת האתר לא תישא בשום צורה ואופן באחריות לכל נזק כספי או אחר, ישיר או עקיף שייווצר עקב העלאת תכנים באמצעותך או באמצעות אחרים לרבות אובדן מסד מידע, תוכנות, שירות חלופי דחוי גם אם היה ידוע לאחד מצוות האתר שתרחיש כזה עלול להתרחש.            

  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  מובהר ומוסכם כי:          
  א. הנהלת האתר לא תישא בשום צורה נזק גופני או נפשי, נלווה או תוצאתי ישיר או עקיף עקב השימוש באתר.
  ב. הינך מחויב שלא לגרום לתקלות, שיבושים, העברת "סוסים טרויאניים", וירוסים, תולעים, יישומים מזיקים, ואנדלים, הפצת הודעות שרשרת ו/או כל פעילות דומה.      
  ג. הינך מתחייב שלא לאכסן ו/או להעלות ו/או להפיץ באמצעות האתר מידע שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במשתמשים אחרים.  

  האמור והאיסורים דלעיל מתייחסים, בין היתר, גם למפורט להלן: מידע בלתי חוקי ו/או מידע הנועד לביצוע פעילות בלתי חוקית; חדירה לחומר במחשב מרוחק לרבות תוכנות, מסדי מידע, קבצים, קוד מחשב, רובוט, "עכביש", יישומי עיכוב מהירות, סריקה או איתור; התקן אוטומטי או ידני לאחזור, סינון, מיון, חציבת נתונים (data mining), עקיפה או העתקה של הצגת האתר וניווטו; תכנים הכוללים וירוסים ו/או תוכנות המפריעות או משתקות את פעילות האתר ומהירותו; שיבוש ו/או הפרעה לאתר ולשירותים המוצעים בו לרבות שרתים או רשתות הקשורות לאתר; זיוף כותרות עליונות (header) וסימנים מזהים בכדי להסוות מידע כלשהו המועבר באמצעות השירות באתר; שימוש ב meta tags ו/או בקוד המאזכר את האתר ו/או השירות המוצע על מנת להפנות גולשים לאתר אינטרנט לכל מטרה שהיא; ביצוע שיקוף (mirroring) או עיצוב (frame) במרכיבי השירות באתר; התאמה, תיקון, הנדוס מחדש (Re-engineering), פענוח, הידור (de-compilation) או פירוק של חלק ממרכיבי התוכנה או השירות באתר במישרין או בעקיפין באמצעות גורם אחר; תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי; הטמעת תמונות שלא על פי ההוראות באתר ובניגוד להסכם זה; תכנים המפרים קניין רוחני, זכויות יוצרים או עלולים לפגוע בזכויות יוצרים וכל פגיעה בזכות חוזית או הפרה אחרת של כל דין; בצוע שימוש מסחרי כלשהו באתר לרבות פרסום, שיווק מכירה או שכנוע של גולשים לקנות או למכור מוצרים כלשהם במסגרת השירות; שידול להעברת כספים מגולשים אחרים באתר לידיך, לרבות רווח מאירועים יזומים על ידיך ו/או שולחיך; תכנים הנוגדים את לשון הרע, פגיעה בפרטיות, התחזות, הטרדת הזולת, הטעייה, ו/או את חוק הגנת הפרטיות; תכנים החוזרים על עצמם בבחינת הצפה שמונעת לנהל גלישה נעימה; הפצת דואר זבל ( Spam), מסרונים, קוד תכנה, קבצים או תוכנות בין אם ברשות בין אם לאו מצד המשתמש המקבל; תכנים הרומזים כי צוות האתר מגבה אותך בכל צורה שהיא; תכנים בעלי אופי גזעני, משמיץ, מסית ו/או פוגע אישית; תכנים העלולים לעודד פעילות בלתי חוקית על פי חוקי מדינת ישראל.       
    מבלי לפגוע באמור דלעיל, מובהר כי גם אם ייקבע פיצוי כלשהו אזי, בכל מקרה, הסכום המרבי בו תפוצה לא יעלה על הסכום האחרון ששולם על ידך לאתר.

 20. הפסקת פעילות. האתר רשאי לחדול מהפעלתו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

 21. שיפוי. הנך מתחייב לשפות את האתר, משרדו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 22. קניין רוחני. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות, בתבנית הטפסים או במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו - הינן של האתר בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של האתר, או מי מטעמו, בכתב ומראש.
  אין להשתמש בשמות המתחם של האתר, בשם "מיסטורי" ו/או "Misstory" ו/או בכל שם אחר המזוהה עם האתר בלא קבלת הסכמתו המפורשת של האתר, או מי מטעמו, בכתב ומראש.

 23. שינויים באתר. האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמתך לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, האתר יעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.
  האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 24. שינוי תנאי השימוש. האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת. השינויים יכנסו לתוקף מיידי, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

 25. דין וסמכות שיפוט. על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בינך לבין האתר תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית בעיר תל-אביב בישראל.

עכשיו זה הזמן ו-Misstory היא האמצעי להגשים

את כל מה שרק העזתם לדמיין.

צרו עמנו קשר ונמשיך משם

054-6008006

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon